Regulamin Sklepu Internetowego www.24inks.com

Sklep internetowy www.24inks.com jest prowadzony przez:
Firmę „Eprom” F.H.U. z siedzibą w Łodzi (90-452) przy ul. Radwańskiej 9.

SŁOWNIK:

 

Eprom – firma „Eprom” F.H.U. z siedzibą w Łodzi (90-452) przy ul. Radwańskiej 9.

 

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.24inks.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów.


Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.24inks.com, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

 

Magazyn – magazyn zlokalizowany w Łodzi w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

 

Sklep 24inks – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Eprom.

 

Sklep Internetowy www.24inks.com – prowadzony przez Firmę, dostępny pod domeną internetową www.24inks.com, www.24inks.com.pl, www.24inks.eu, www.24inks.pl, www.24inks.net, www.24inks.info.

 


§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.24inks.com, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym www.24inks.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego www.24inks.com zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego www.24inks.com, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego www.24inks.com lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego www.24inks.com do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.24inks.com jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 

4. Firma w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego www.24inks.com spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego www.24inks.com z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

5. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego www.24inks.com nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego www.24inks.com wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.

 


§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.24inks.com (założenia konta Klienta) należy wpisać adres e-mail, uzupełnić „Twoje dane osobowe” oraz „Twój adres”, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego www24inks.com oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zarejestrować konto.

 

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym www.24inks.com, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego www.24inks.com, są nieodpłatne.

 

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym www.24inks.com każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego www24inks.com należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym www.24inks.com.

 


§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.24inks.com

1. Logowanie do Sklepu Internetowego www.24inks.com odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto > Moje dane osobowe”).

 

2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego www.24inks.com, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego www.24inks.com.

 

3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego www.24inks.com mogą być zgłaszane firmie Eprom. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 regulaminu.

 

4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

 

5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:

a) loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym www.24inks.com. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym www.24inks.com jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

b) jednorazowego kodu rabatowego.

 


§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego www.24inks.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.24inks.com:

a) zawierają podatek VAT (dla Klientów detalicznych) oraz bez podatku VAT (dla klientów hurtowych);

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku po wyborze Adresu Wysyłki i Sposobu Dostawy.

 

3. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

4. Promocje w Sklepie Internetowym www.24inks.com nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 


§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego www.24inks.com przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

BEZ LOGOWANIA:

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

b) wybrać „Zamów jako gość”;

c) wpisać dane do wysyłki oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu;

d) wybrać metodę wysyłki;

w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w jednym z naszych sklepów 24inks – wybrać z listy „Osobisty odbiór w sklepie”, w którym zamówienie zostanie odebrane;

e) zaakceptować warunki Regulaminu;

f) w przypadku wystawienia faktury VAT, w polu „Zostaw wiadomość” należy wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;

g) wybrać metodę płatności.

 

PO ZALOGOWANIU

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

c) wpisać adres dostawy oraz adres faktury lub dodać nowy adres;

d) wybrać metodę wysyłki;

w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w jednym z naszych sklepów 24inks – wybrać z listy „Osobisty odbiór w sklepie”, w którym zamówienie zostanie odebrane;

f) zaakceptować warunki Regulaminu;

g) wybrać metodę płatności.

 

3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:

a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem, pocztą polską lub InPost);

b) do wskazanego przez Klienta w zamówieniu Sklepu 24inks.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Firmę zamówienia złożonego przez Klienta.

6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Firmy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 

8. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Firmy), Firma dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 10 regulaminu.

9. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Firmy), Firma może anulować zamówienie w całości.

10. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 


§ 6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia we wskazanym przez Klienta sklepie 24inks - gotówką, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Firmę.

b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Firmę, a także Pay-Pal. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Firmę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

 

2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Firmę. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Firmę potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.

 

3. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego www.24inks.com, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym www.24inks.com.

 

4. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

 


§ 7 Realizacja zamówień

1. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej, operatora pocztowego InPost lub firmy kurierskiej UPS pod wskazany przez Klienta adres lub do wybranego przez Klienta Sklepu 24inks.

3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.


§ 8 Warunki reklamacji

1. Firma jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.

2. Firma w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Firmę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sklepu 24inks, gdzie został zakupiony produkt (produkty) i opisem reklamacji (wzór blanku reklamacyjnego znajduje się na stronie internetowej www.24inks.com).

4. W przypadku gdy produkt był zakupiony przez Sklep Internetowy www.24inks.com, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Firma niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Firma zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

 


§ 9 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Firmę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Firma może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 regulaminu.

 


§ 10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

a) kontaktując się z Działem Reklamacji i Zwrotów;

b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego www.24inks.com.

 

2. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym www.24inks.com w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Klienta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

 

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.

 

4. Klient zobowiązany jest do zwrotu Firmie produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cechy i funkcjonowanie.

 

5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

6. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Firmie, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia.

 

7. Firma nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 


§ 11 Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego www.24inks.com mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”).

 

2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego www.24inks.com, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

 


§ 12 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym www.24inks.com oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego www.24inks.com, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym www.24inks.com. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Firmę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym www.24inks.com.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez firmę „Eprom” F.H.U. z siedzibą w Łodzi (90-452) przy ul. Radwańskiej 9.

3. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym www.24inks.com, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 12 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.


§ 13 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego www.24inks.com, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Firmę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem wysłania na mail [email protected] hasła „Rezygnacja z newslettera”.

 


§ 14 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego www.24inks.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Firma dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego www.24inks.com były na najwyższym poziomie, jednakże Firma nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego www.24inks.com w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego www.24inks.com


3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego www.24inks.com używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Firmie statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym www.24inks.com. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Firmą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy.

arrow_upward

Nowe konto