INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EPROM F.H.U siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 9, zarejestrowana w CEIDG pod numerem NIP: 7251865132, REGON: 473185970

2.W celu uzyskania informacji na temat sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z:

  1.Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1

3.Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody (art. 6 RODO).

4.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż to jest prawem przewidziane, w tym  przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

6.W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;

 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

 • ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO.

  1.W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;

 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;

 • ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO;

 • wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO;

 • cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Pani/Pana danych w przypadku gdy uregulowania prawne umożliwiają niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych w związku z wyrażonym przez Panią/Pana żądaniem.

 • powyższe prawa są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

arrow_upward

Nowe konto